INFORMAZIONI ARCAL

 

ARCAL RAI CENTRALE - VIAGGI 2017

Tour Nord Europa e San Pietroburgo

ARCAL RAI CENTRALE - VIAGGI 2017

La Segreteria Centrale dell'Arcal RAI ha deliberato il Tour Nord Europa e San Pietroburgo. Due tour (29/6 - 9/7 e 6-16/7 2017).

Leggi tutto...